Get Adobe Flash player
Share on facebook

August 16th หลักสูตรอบรม \ หลักสูตรอบรมประจำปี 62 Untitled Document

header_item62

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562

ชื่อหลักสูตร/โครงการ
วันที่จัด

วันที่เปิดรับสมัคร

ค่าลงทะเบียน
CODE

จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่จัด
สถานะ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลผู้ปวยวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3

ประจำปี 2562

 

(CNEU) 50 หน่วยคะแนน

22 ต.ค.-14 ธ.ค.61

ค่าลงทะเบียน 50,000 บาท


ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศประมาณ 50,000 บาท

รุ่น 2

 

 

 

รุ่น 3


พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตเด็กไม่น้อยกว่า 3 ปี

รุ่นละ 30 คน

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี yes57 
   - ทฤษฏี รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 1 ก.พ.-31 มี.ค.62
   - ปฎิบัติ รุ่นที่ 2 1 เม.ย.-31พ.ค.62
   - ปฎิบัติ รุ่นที่ 3 1 มิ.ย.-31 ก.ค.62
item572
icon_download

          (1) วิธีการสมัคร

          (2) หนังสือเชิญ

          (3) แผ่นพับประชาสัมพันธ์

    หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ปวยวิกฤตทารกแรกเกิด  รุ่นที่ 2

listname_59  new-gif-icon-28

          (1) ข้อปฏิบัติสำหรับผู้คัดเลือกเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2

          (2) แบบฟอร์มยืนยันเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2

          (3) แบบฟอร์มหลักฐานการมีภูมิคุ้มกันก่อนเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 2

          (4) ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 2

    หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ปวยวิกฤตทารกแรกเกิด  รุ่นที่ 3
listname_59  new-gif-icon-28

          (1) ข้อปฏิบัติสำหรับผู้คัดเลือกเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3

          (2) แบบฟอร์มยืนยันเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3

          (3) แบบฟอร์มหลักฐานการมีภูมิคุ้มกันก่อนเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3

          (4) ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน รุ่นที่ 3