Get Adobe Flash player
Share on facebook

August 16th หลักสูตรอบรม \ หลักสูตรอบรมประจำปี 61 Untitled Document

header_item61

อบรม เรื่อง "School readiness for Thai children in 21 century"

เตรียมความพร้อมก้าวสู่โรงเรียนของเด็กไทยในทศวรรษที่ 21

ชื่อหลักสูตร/โครงการ
วันที่จัด

วันที่เปิดรับสมัคร

ค่าลงทะเบียน
CODE

จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่จัด
สถานะ

อบรม เรื่อง “School readiness for Thai children in 21 century”  เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่โรงเรียนของเด็กไทยในทศวรรษที่ 21

 

5-6 ก.ค.61

9 เม.ย.61
(จนเต็มตามจำนวน
ที่กำหนด)

(ไม่เก็บค่าลงทะเบียน)
No
code

 

แพทย์/กุมารแพทย์/ผู้รับผิดชอบพัฒนาการเด็กระดับเขต และ
ระดับจังหวัด
(150 คน)

 

 

 

ห้องประชุมจักรพันธุ์ ชั้น 7
อาคารสยามบรมราชกุมารี

yes57
item572
icon_download

          (1) วิธีการลงทะเบียน

          (2) หนังสือเชิญบุคคลากรเข้ารับการอบรม

          (3) กำหนดการอบรม

          (4) ใบตอบรับเข้าร่วมการอบรม

    

icon_ckname  ( จำนวน 141 คน Update วันที่ 29 มิ.ย.61 )