Get Adobe Flash player
Share on facebook

August 16th หลักสูตรอบรม \ หลักสูตรอบรมประจำปี 61 Untitled Document

header_item61

การอบรมเชิงปฏิบัติการทันตกรรมเด็กมุ่งเน้นการจัดฟันเด็ก

เรื่อง Early orthodontic tretment และ การรักษาทันตกรรมเด็กในผู้ป่วยโรคทางระบบ

ชื่อหลักสูตร/โครงการ
วันที่จัด

วันที่เปิดรับสมัคร

ค่าลงทะเบียน
CODE

จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่จัด
สถานะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการทันตกรรมเด็ก
มุ่งเน้นการจัดฟันเด็ก เรื่อง
(Early orthodontic treatment)

และการรักษาทันตกรรมเด็กในผู้ป่วยโรคทางระบบ

30 พ.ค.-
26 ก.ค.61

5 มี.ค.61
(จนเต็มตามจำนวนที่กำหนด)

40,000 บาท
9633

 

ทันตแพทย์เด็ก
ทันตแพทย์ทั่วไป ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
(4 คน)

 

 

ห้องกลุ่มงานทันตกรรม
ชั้น 3
อาคารสยามบรมราชชนนี 

yes57
item572
icon_download

          (1) หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม       

          (2) แผ่นพับประชาสัมพันธ์

          (3) ใบสมครเข้าร่วมอบรม

          (4) ขั้นตอนการรับสมัคร

          (5) ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก  NEW

          

 listname_59    ( *** Update *** 5 มี.ค.61 ประกาศรายชื่อ จำนวน 4 คน )