แบบสอบถามนี้มีวัตถุประะสงค์ เพื่อหาความจำเป็นในการฝึกอบรมของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม