Get Adobe Flash player
Share on facebook

August 16th หลักสูตรอบรม \ หลักสูตรอบรมประจำปี 65 Untitled Document

header_item65

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 9

ชื่อหลักสูตร/โครงการ
วันที่จัด

วันที่เปิดรับสมัคร

ค่าลงทะเบียน
CODE

จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่จัด
สถานะ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 9  (CNEU 50 หน่วยคะแนน)

*ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม 4 มี.ค.65

1 พ.ค
- 31 ส.ค.65

8 พ.ย.64 - 28 ก.พ.65

 

 

(ไม่เก็บค่าลงทะเบียน)
No code

 

พยาบาลวิชาชีพ ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลเด็กไม่น้อยกว่า 2 ปี

จำนวน 30 คน

 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
item572
icon_download

           (1) ขั้นตอนการรับสมัคร

          (2) หนังสือเชิญ

          (3) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

          (4) ใบสมัคร

          (5) หนังสือรับรอง

listname_62  (จำนวน 30 คน)
download doc

          (1) ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการค้ดเลือกเข้าอบรม

          (2) คำแนะนำสำหรับการตรวจหาภูมิคุ้มกันและฉีดวัคซีน

          (3) บันทึกการติดตามกรณีไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรอง